بازدید مدیرکل اداره استاندارد استان تهران از شرکت بهداشتی دکتر عبیدی

بازدید مدیرکل اداره استاندارد استان تهران از شرکت بهداشتی دکتر عبیدی

بازدید مدیرکل اداره استاندارد استان تهران از شرکت بهداشتی دکتر عبیدی

مدیرکل اداره استاندارد استان تهران و مدیران همراه در روز دوشنبه، هشتم بهمن ماه سال 1397 به منظور آشنایی با شرکت بهداشتی دکتر عبیدی، ضمن بازدید از خطوط تولید این واحد صنعتی، با رئیس هیئت مدیره این شرکت دیدار کرد.

  • مدیر سایت، 1397/11/09